September, 2019

26Sep13:2014:10Seminariepass 3

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera vissa pass med samma rubrik har del 1, del 2, del 3, det betyder att dem hör ihop, föreläsningen fortsätter.

Framgångsrik behandling vid samsjuklighet och samtidigt missbruk hos unga

• Samsjuklighet: En repetition.
• Preventiva insatser: Hur arbeta förebyggande med ungdomar med samsjuklighet och samtidigt missbruk?
• Framgångsrik behandling vid samsjuklighet och samtidigt missbruk hos unga.
• Farmakologisk behandling av psykiatriskt problem och missbruk.

Föreläsare: Charlotte Borg Skoglund, överläkare och specialist i psykiatri

Hur socialtjänsten kan identifiera, bemöta och på bästa sätt konkret hantera föräldrar med narcissistisk/psykopatisk problematik och hjälpa barnet/barnen som lever i dessa dysfunktionella familjesystem, del 1

Personer med narcissistiska och/eller psykopatiska personlighetsdrag påverkar sin omgivning oerhört negativt och skadeverkningarna är ofta både svåra och långvariga. Det gäller både om man möter dem i arbetslivet och i privatlivet. Det är därför viktigt att kunna identifiera det psykopatiska och narcissistiska beteendemönstret för att kunna bemöta det på ett
adekvat sätt. Personlighetsdragen tar sig ofta olika uttryck för män respektive kvinnor.
De som far mest illa är dock barnen. Hur påverkas deras känsloliv och hur ser deras reaktioner och beteendemönster ut? Hur påverkas den andre föräldern och hur kan vi förstå dennas reaktioner och beteendemönster för att kunna bemöta den personen så professionellt som möjligt? Att som behandlare återkommande bli utsatt för ett utåtagerande och manipulativt beteende är svårt och påfrestande, vilket ställer krav på den professionella. Likaså att stå ut med maktlösheten över att inte kunna agera konkret och direkt för att hjälpa familjen/barnen i den svåra situation de befinner sig. Att ha god självkännedom är därför en viktig egenskap för att kunna arbeta med familjer som är präglade av den narcissistiska/psykopatiska problematiken.

Föreläsare: Helena Bingham, leg psykolog, och Charlotta Donohue Lengstam, masterexamen, i socialt arbete, fil kand i psykologi

Spelberoende – beroende av spel om pengar

Föreläsare: Carolina Widinghoff, doktorand i beroendemedicin med inriktning på spelberoende, Lunds universitet