« Bakåt

Att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö -Den mörka triaden


Kursbeskrivning

Att växa upp med en narcissistisk/psykopatisk förälder innebär att leva i skuggan av sin förälder där barnets behov får stå tillbaka på grund av förälderns problematik. Att leva i det osynliga våldet innebär också att barnets psykiska mående sätts på spel och att självbilden och självförtroendet hämmas istället för att mogna och utvecklas. Processen för att bli hel är ofta lång och komplex. Barn beskriver ofta i vuxen ålder hur samhällets naivitet och brist på kunskap om problematiken lade sten på börda och ledde till ytterligare traumatiska upplevelser.

Att som behandlare återkommande bli utsatt för ett utåtagerande och manipulativt beteende är svårt och påfrestande vilket ställer krav på den professionella. Hur hanterar vi de känsloreaktioner som väcks inom oss själva? God självkännedom är en viktig faktor, likaså att stå ut med maktlösheten över att inte kunna agera konkret och direkt för att hjälpa familjen/barnen i den svåra situation de befinner sig.


Dagen kommer att ge dig konkreta verktyg och ökad kunskap om:
 • Narcissistiska, psykopatiska och machiavelliska personlighetsdrag
 • Diagnoskriterier
 • Skillnader mellan narcissistisk och sund självbild
 • Skillnader mellan män och kvinnor med dessa personlighetsdrag
 • Riskfaktorer för att utveckla dessa drag
 • Går psykopati och narcissism att behandla

 • Den narcissistiska/psykopatiska föräldern
 • Den andre förälderns reaktioner och beteendemönster
 • Vad innebär det för ett barn att växa upp med självcentrerade och känslokalla föräldrar? Att leva i det osynliga våldet?
 • Barnens känsloliv, reaktioner och beteendemönster
 • Ensambarn/syskon
 • Finns det risk att barnet drabbas av PTSD och C-PTSD (komplex PTSD)?
 • Processen att bli hel
 • Återberättelser från klienter

 • Hur bemöter vi barnet/barnen som lever i dessa dysfunktionella familjesystem?
 • Hur upptäcker och bemöter vi föräldrar med dessa drag?
 • Hur kan vi förstå och bemöta den andre förälderns reaktioner och beteendemönster?
 • Vad säger lagen?

 • Behandlarens egna reaktioner och vanmakt
 • Självkännedom hos behandlaren en viktig faktor
        Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

För dig som arbetar inom socialtjänsten, familjebehandling, skolväsendet eller rättsväsendet och som på olika sätt möter föräldrar som har personlighetsstörningsdrag ur det man brukar kalla för den mörka triaden – narcissism, psykopati och machiavellism.

Tid

1 dag, 09:30 - 16:00

Pris

Standardpris 2 695 SEK exkl moms