« Bakåt

Basal kognitivmedicinsk utredning


Kursbeskrivning

Den basala kognitivmedicinska utredningen sker på primärvårdsnivå och kan försvåras av andra sjukdomar och tillstånd såsom stress eller depression Tolkningen av resultaten är inte sällan komplicerad.

Alla vårdcentraler ska kunna genomföra en basal kognitivmedicinsk utredning (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg av demenssjukdom 2010 liksom 2017). Den basala utredningen syftar till att fastställa: 

• Om en person har en kognitiv sjukdom eller om det finns annan sjukdom som orsakar de kognitiva problemen 

• Vilken typ av kognitiv sjukdom det rör sig om 

• Vilka funktionsnedsättningar som sjukdomen medför och vad man kan göra för att minimera eller kompensera för dess konsekvenser

 Under dagen går vi på ett enkelt och handfast sätt genom utredningsmetoder för att fastställa kognitiv svikt. Detta innebär en sammanvägd bedömning av strukturerad anamnes, intervju med anhöriga, fysiskt och psykiskt tillstånd, kognitiv testning (MMT och ytterligare några instrument), funktions – och aktivitetsförmåga, blodprovstagning och strukturell hjärnavbildning med datortomografi eller magnetkamera.

 Dagen ägnas främst åt den basala utredningen och dess tolkning men även den utvidgade utredningen med likvorkemi och PET-undersökning kommer att beröras. Även medikolegala frågor som läkaren behöver adressera såsom körkort, vapeninnehav och god man/förvaltare tas upp. Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) gäller för primärvården men för patienten är socialtjänstlagen (SOL) minst lika viktig. Hur kan kommunerna vara behjälpliga?
Ladda ner kursinformation här >>

 

Målgrupp

Läkare i primärvård och äldrevård. Även arbetsterapeut och sjuksköterskor från teamet är välkomna.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Boka tidigt pris 3 300 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen