« Bakåt

Basal kognitivmedicinsk utredning


Kursbeskrivning

Alla vårdcentraler skall kunna utföra en säker utredning vid varaktig kognitiv svikt.
Denna kursdag ger dig verktyg att följa Socialstyrelsens riktlinjer liksom de nya SVF och SIF. Området genomgår just nu stor utveckling, hur kommer det att påverka arbetet på primärvårdsnivå?
Tidig upptäckt av kognitiv svikt är viktigt för att kunna ge rätt vård och omsorg. Den basala kognitivmedicinska utredningen - demensutredningen- är grundläggande för att utesluta påverkbara sjukdomar och för att i möjligaste mån fastställa vilken neurodegenerativ sjukdom som drabbat patienten. 
 
Denna utredning sker på primärvårdsnivå. Tolkningen av resultaten är inte sällan komplicerad och kan försvåras av andra sjukdomar och tillstånd såsom stress eller depression Den basala utredningen syftar till att fastställa:


• Om en person har en kognitiv sjukdom eller om det finns annan sjukdom som orsakar de kognitiva problemen

• Vilken typ av kognitiv sjukdom det rör sig om eller om en remiss till specialistmottagning är indicerad
• Vilka funktionsnedsättningar som sjukdomen medför och vad man kan göra för att minimera eller kompensera för dess konsekvenser


Under dagen går vi på ett enkelt och handfast sätt genom utredningsmetoder för att fastställa kognitiv svikt. Detta innebär en sammanvägd bedömning av strukturerad anamnes, intervju med anhöriga, fysiskt och psykiskt tillstånd, kognitiv testning (MMT och ytterligare några instrument), funktions – och aktivitetsförmåga, blodprovstagning och strukturell hjärnavbildning med datortomografi eller magnetkamera. Mycket tid läggs på att de kognitiva förmågorna och varför kännedom om dem kan vara behjälpliga för dig som specialist i allmänmedicin.
Även den utvidgade utredningen med likvorkemi och PET-undersökning kommer att beröras samt medikolegala frågor som läkaren behöver adressera såsom körkort, vapeninnehav och god man/förvaltare (tas upp i mån av tid). Hur kan BPSD-registret hjälpa dig i din roll som rondande läkare på särskilt boende?
Program
09.00 start
 • Definitioner och kognitiva domäner
 • Demografi och förekomst av kognitiv sjukdom, prognoser för framtiden
 • De vanligaste kognitiva sjukdomarna: likheter och skillnader
10.00-10.30 Förmiddagsfika
 • Den basala utredningens innehåll
 • Utredningsfynd och differentialdiagnostik
 • Behandling
12.00 – 13.00 Lunch
 • Genomgång av SVF och SIF
 • Utredningen illustrerad genom några patientfall
 • Diskussion
14.30-15.00 Eftermiddagsfika
 • Utvidgad utredning: indikationer, innehåll och betydelse
 • Medikolegala frågor och omhändertagande i sent skede (i mån av tid)
16.00 Avslut


Ladda ner kursinformation här >>

 

Målgrupp

Läkare i primär- och äldrevården. Kom gärna tillsammans med sjuksköterska eller arbetsterapeut. En utbildningsdag för teamet.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Boka tidigt pris 3 300 SEK exkl moms