« Bakåt

Personlig assistans / LSS - lagändring


Kursbeskrivning

Dagen kommer innehålla information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viktiga rättsfall inom området.
Särskild vikt kommer att läggas på de nya bestämmelserna son trädde i kraft i LSS den 1 januari.

Översiktlig beskrivning av ämnen som kommer att avhandlas under dagen:

Föräldraavdraget inom personlig assistans - vad innebär det och hur bör det lämpligen tillämpas, då skrivningarna i förarbetena är något oklara?

Hur skall bedömning göras gällande stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, andra eller egendom?

Viktiga hållpunkter i fråga om stöd som den enskilde behöver löpande  under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns en fara för den enskildes liv eller annars en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

Kvalificerande aktiverings - och motiveringsinsatser - vad innebär behovet i praktiken och hur görs bedömningen?

Egenvårdsbedömning - vilka krav ställs på denna?

Familjegemenskap som i grund för avslag - en rättsfigur i vardande.

Modern praxis kring retroaktiv ersättning.

Hur hanterar man diskrepans mellan utförd assistans enligt tidrapporter och nämndens behovsbedömning?

Timbelopp - för -nackdelar med att använda Försäkringskassans schablonbelopp.

Förbehåll och andra villkor i beslut - exempel på villkor som bör finnas (men sällan finns) i beslut om personlig assistans.

Kommunens möjlighet att få ersättning enligt 51 kap 17 § socialförsäkriningsbalken och exempel på hur kommuner ofta "biter sig i svansen" i denna fråga.

Generöst med tid för kursdeltagarnas egna frågor.

Ladda ner kursinformation här>>


Målgrupp

Handläggare och enhetschefer inom LSS - området samt andra speciellt intresserade

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 450 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen