« Bakåt

Symtomlindring i livets slutskede


Kursbeskrivning

Denna fortbildningsdag ger en bred uppdatering om smärt- och symtomlindring i livets slutskede. Föreläsningarna är konkreta och har tonvikten på praktisk behandling och symtomanalys. Under dagen avhandlas förutom smärta och smärtbehandling även illamående och dess mekanismer/behandling vid avancerad sjukdom. Vidare diskuteras frågor om kortisonbehandling, dropp och sedering i livets slutskede.
Smärtanalys och smärtanamnes
Optimal smärtbehandling förutsätter en analys som bland annat visar om det rör sig om nociceptiv eller neuropatisk smärta
Smärtbehandling
Behandlingens strategi och mål i det enskilda fallet
Farmakoloigisk behandling med nociceptiv smärta
Val mellan icke- opioider och opioider
Alternativ och val Cox-hämmare/NSAID
Alternativ och val bland starka opioder
Vid behovsdosering vid samtidig underhållsdos. Maxdos av morfin.
Val av underhållsbehandling när patienten är smärtfri, dosreduktion
Val av farmaka vid njursvikt
Skillnader mellan olika typer av starka opioider
Transdermal behandling. Myter kring morfin
Parenteral behandling, pump
Varför misslyckas ibland opioidbehandling?
Adjuvant analgetikabehandling
Behandling vid neuropatisk smärta

Uppdatering om antidepressiva. Antiepileptika etc
Övrigt under dagen

Felsökning när behandling inte fungerar
Illamående och matleda
Kortisonbehandling
Diskussion och frågor.
Ta gärna med ett patienfall

Ladda ner kursinformation här >>

Målgrupp

Läkare inom primärvården och andra specialiteter som handlägger patienter i livets slutskede. Även sjuksköterskor har stor behållning av kursen.

Tid

1 dag, 10:00 - 16:30

Pris

Standardpris 0 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen