« Bakåt

Att behandla trauma hos krigsflyktingar


Kursbeskrivning

4 dagarskurs 19-20 september + 11-12 oktober 2022

Under den närmaste tiden får Sverige räkna med att ta emot ett stort antal krigsflyktingar från Ukraina. Många av dem har svåra traumatiska upplevelser som hindrar dem från att leva ett normalt liv och ha normala relationer till omgivningen. Det är nu av största vikt att vi inte gör om misstagen från 2015, när vi tog emot så många flyktingar utan att kunna erbjuda dem någon traumabehandling. Effekterna på integration och ackulturering har varit mycket negativa.

Fördelar med metoder är att:

 • Man inte riskerar farliga biverkningar, vilket är en risk vid exponeringsbehandlingar.
 • Stora personalgrupper som inte har extensiv psykologisk kunskap kan utbildas utan medföljande risker.
 • Man måste inte prata samma språk som den man behandlar.
 • Även spädbarn kan behandlas.
 • Behandlingen är snabb, enkel och ger stabila resultat.

Deltagare på utbildningen ges sedan möjlighet till internationell certifiering i två traumabehandlingsmetoder efter att ha genomgått ett kunskapsprov som är både praktiskt och teoretiskt.

Kursledarna:

Stefan Sandström Legitimerad psykolog, med 40 års erfarenhet av traumabehandling. Stefan har bl.a. skrivit boken ”Missbruk - trauma och medberoende”.

Gunilla Hamne Traumaterapeut och författare till boken ”Traumatapping technique”. Internationell erfarenhet av att bota trauma och lära ut traumabehandling i över 20 länder.Verksam med flyktingar, konfliktöverlevare, fängelser, barnsoldater och kvinnor utsatta för sexuellt våld.

Ulf Sandström Stress och traumakonsult och författare till boken ”Traumatapping technique” verksam i över 20 länder med flyktingar, konfliktöverlevare, fängelser, barnsoldater och kvinnor utsatta för sexuellt våld.

Gunilla och Ulf har fått internationella priser för sitt arbete med trauma och förestår ett internationellt nätverk.

För mera information om föreläsarna, se deras hemsidor: www.peacefulheart.se och www.spfab.se.

Kursen är på 2+2 dagar med tre veckors emellan så deltagarna kan prova på teknikerna och därefter ta upp sina erfarenheter tillsammans. Dag 1 och 3 är teori och dag 2 och 4 praktisk tillämpning. 

Innehåll Dag 1 – Teori: Stefan Sandström:

 • Flyktingsituationen idag – en överblick
 • Psykologisk flyktingproblematik
 • Ackulturering och integration – 4 möjligheter
 • Kommunikationsmodell, som är anpassad till behoven
 • Tre typer av självskadebeteenden
 • Trauma
 • Deffinitioner
 • Bemötande
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • PTSD och andra trauman – trauman som inte är PTSD
 • Bildandet av trauma
 • Innan traumat – copingstrategier i krisfasen
 • Traumats biologi
 • Autonoma nervsystemet; parasympatikus och sympatikus
 • Flash-backs
 • Komplexa trauman
 • Effekter på utvecklingen
 • Utvecklingstrauman
 • Vanliga feldiagnoser vid trauman

Innehåll Dag 2 – Praktisk tillämpning: Gunilla Hamne och Ulf Sandström

 • Praktiskt perspektiv på stress och trauma
 • Praktiska metoder för att hantera stress
 • Trauma tapping – så gör man
 • Havening – så gör man
 • Rutiner som minskar stress
 • Integrering i befintlig verksamhet
 • Att lösa upp traumatiska reaktioner
 • Faror vid behandling
 • Svårigheter med HVB, kliniker m.m.

Innehåll Dag 3 – Teori: Stefan Sandström:

 • Anknytning
 • Att uppnå socialt fungerande
 • Grundläggande tillit
 • Kontakt och kommunikation
 • Anknytningsprocessen hos tonårsbarn
 • Social eller asocial
 • Anknytningstyper
 • Effekter
 • Desorganiserad anknytning – när all anknytning brutit samman
 • Övergivenhetstrauma
 • Behandling av anknytningsbrister
 • ”Arbetsmodell av modern/föräldern”
 • Jag tillståndsmodellen
 • Arbete med de olika anknytningstyperna
 • Hur man skapar anknytning
 • Anknytningsprocessen
 • Hur man ser att klienten har börjat knyta an.

Innehåll Dag 4 – Praktisk tillämpning: Gunilla Hamne och Ulf Sandström

 • Integrering i befintlig verksamhet – Att kunna integrera dessa enkla och effektiva metoder i arbetets vardag samt vid behov i en debriefing för anställda eller klienter. Exempel från kollegor och arbetsliv
 • Att bemöta och hantera traumatiska reaktioner säkert­ – Att kunna känna igen, ta hänsyn till och hjälpa lösa upp reaktiva emotioner kopplade till traumatiska minnen och upplevelser säkert och utan konfrontation.
 • Att kunna hjälpa i en panikattack – eller när den byggs upp, och att kunna ge hjälp till självhjälp som fungerar praktiskt.
 • En trygg dialog i alla lägen – Att kunna bemöta och hantera traumatiska minnen initialt och säkert, utan att behöva gå in på detaljer, även över språkgränser med hjälp av självreglering i samtalet.
Ladda ner kursinbjudan här>>

Kursens mål

Kursen syftar till att under fyra dagar ge tillräckliga kunskaper för att behandla alla förekommande trauman. Metoderna som lärs ut representerar den nya generationens traumabehandlingar, som ännu inte är evidensbaserade, men som ändå har ett starkt forskningsstöd.

Målgrupp

socialförvaltning, flyktinghälsa, elevhälsa, bup, psykiatri, HVB-hem, kyrka och andra som kommer i kontakt med flyktingar och migranter

Tid

4 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Pris 11 875 SEK exkl. moms
Standardpris 11 875 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen