Mars, 2020

25Mar14:2015:10Seminariepass 4

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

Samsjuklighet – kartläggning och behandling av psykisk ohälsa och beroendetillstånd, del 1

Vad menar vi när vi säger att någon har ett ”missbruk” eller ”beroende”?

Under föreläsningen diskuterar vi utifrån risk- och skyddsfaktorer varför vissa personer har ökad risk för att drabbas av alkohol- och drogproblem. Vi går igenom den senaste forskningen gällande orsaker och viktiga risk- och skyddsfaktorer för såväl psykisk hälsa som beroendetillstånd. Syftet är att öka kunskapen om hur samsjuklighet uppkommer samt att ge en grundläggande förståelse för vad som händer i hjärnan när skadligt bruk och beroende utvecklas och vilka förebyggande insatser och behandlingsmetoder som rekommenderas.

Vi fördjupar oss inom samsjuklighet med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och hur detta påverkar utfall och upplägg av våra insatser. Samt går igenom särskilda utmaningar vid bemötande, utredning och behandling av ADHD och samtidigt beroende och adresserar särskilt risk för över- eller underdiagnostik och över- eller underbehandling. Vi berör även vad vi kan se för risker med och utan behandling och hur ser det ickemedicinska bruket av ADHD-läkemedel ut i Sverige och internationellt

Föreläsare: Lotta Borg Skoglund, överläkare och specialist i psykiatri

Beroende som folkhälsoproblem och som psykiatrisk diagnos, del 2

Beroende är en del av de mänskliga villkoren och det finns såväl goda som destruktiva beroenden. Vi är beroende av relationer, trygghet, rutiner, vanor och traditioner. Om man av olika skäl inte har förmåga eller har getts möjlighet att hitta en god balans mellan beroende och autonomi kan det skapa ett tomrum som riskerar att fyllas med beroende av droger, häftiga upplevelser och självskadebeteenden. I allt beroende finns sociala, psykologiska och fysiologiska aspekter.

– Samarbete mellan individer och organisationer
– Är all samverkan av godo?
– Vilket ansvar eller uppdrag har de som skall samverka?
– Kunskap om och respekt för varandras uppdrag och kunskapsområden
– Rutiner och samverkan som är förankrad i hela organisationernas alla nivåer

Föreläsare: Sven-Eric Alborn,psykolog, psykoterapeut och utvecklingsledare på Psykiatriförvaltningen, Region Halland

Främja psykisk hälsa hos personer med NPF- kunskap, förståelse och bemötande

– NPF- teoretisk utgångspunkt
– Hur kan vi förstå orsakerna till stress och psykisk ohälsa hos personer med NPF?
– Förebyggande insatser och anpassat bemötande som främjar delaktighet och psykisk hälsa

Föreläsare: Kristin Backman, specialpedagog och Elin Pettersson, arbetsterapeut